Dokumenty do Sakramentów

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu

CHRZEST

 • akt urodzenia dziecka (odpis),
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, data urodzenia, adres),
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związkach niesakramentalnych.
(Służbę Kościelną powiadamia się o terminie sakramentu co najmniej tydzień przed uroczystością.)**

I KOMUNIA ŚWIĘTA

 • metryka chrztu dziecka.

BIERZMOWANIE

 • metryka chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
  w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

MAŁŻEŃSTWO

 • aktualne (tj. z datą do 3. miesięcy wstecz) metryki chrztu*,
  *metrykę należy odebrać w parafii, gdzie został udzielony sakrament chrztu.
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • świadectwo bierzmowania,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Spisanie protokołu przedmałżeńskiego odbywa się najpóźniej trzy miesiące przed planowaną uroczystością.
(Służbę Kościelną powiadamia się o terminie sakramentu co najmniej miesiąc przed uroczystością.)**

POGRZEB KATOLICKI

 • akt zgonu,
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

(Służbę Kościelną powiadamia się o planowanej uroczystości odpowiednio wcześniej.)**
** Organista, Kościelny